ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
             
           
       นางสาววิชญานันท์  ปลื้มญาติ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
     
                 
                 
   นางนวนอนงค์  ต่อชีวี
คนงาน
   นายนิรันดร  สอนลา
พนักงานขับรถยนต์
       นางอมรรัตน์  เลิศคอนสาร
คนสวน
 
                 
               
   นายบุญตู้  อาจจงทอง
คนงานประจำรถขยะ
   นายสมควร  เจียมภูเขียว
คนงานประจำรถขยะ
   นายปัญจพล  แพงจันทึก
คนงานประจำรถขยะ
   นายศรเดช  เต็มวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
 
                                                                                                                                                           
                 
   นายสมบุญ  พาพุฒ
คนงานประจำรถขยะ
   นายธัญธร  เวียงสุข
คนงานประจำรถขยะ
       นายสุริโย  มาเขียว
คนงานประจำรถขยะ 
 

 

Nike