นายประสิทธิ์    คำภาพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
Tel. 089-4170395
       
                                                                   
                        นายประยุทธ   สุบิน 
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
Tel.086-2359809
   นายสนั่น  คำพิมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน
Tel.095-1688050
     
             
                                                      
   นายเสงี่ยม  แสงป้อง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
Tel.088-0371187
   นางอมรรัตน์    เทพช่วย
เลขานุการนายกเทศนตรี
Tel. 090-6398549
     
             
     
Tel. 093-3293643
       
                                                                                                                      
           
     นางเบญจรินทร์  เดชพุฒ
รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
083-4560387
       
              
  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง      
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

   

 

Tienda outlet deportiva