นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
     
             
           
       นายสุพล  ตู้โภค
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
     
             
           
       นางประสงค์  รักษาศีล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
     
             
       
   นายทองอยู่  ลีคะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
  นายวุฒิ  บุญบำรุง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
  นายโสภณ  สอนเวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
 
             
       
   นายถนอม  ชีพอุบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
ว่าง 
  นายสว้าน  เชื้อไพบูลย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
 
             
       
  นายอานันท์  ดรหมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
  นายพรชัย  โยธาธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
ว่าง
 

 

 

 

Nike