นายสรวิชญ์  เกตุภูเขียว
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

         
                                                                 
         
  น.ส.ภาสิตา  กล้าทองเพียร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายสุพรรณ  บุญดี
นิติกร ชำนาญการ
นางหยาดฝน  ไพรทอง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการ
น.ส.พิชญา  เต็มวงษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
       
                                                                                                                                            
             
    นางชนิดาภา  จันทร์พล
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตการ 
นางสาวเกษราภรณ์ คำภาพันธ์
นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ
         
         
  นายเจษฎา  ฤาแรง
เจ้าพนักงานงานทะเบียนฯ ปฏิบัติงาน
 น.ส.วรพิชชา ตาทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 นางสาววิภา ภูมิจันทร์ทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
จ่าเอกวุฒิไกร ชำนาญรบ
จนท.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
       
                 
               
         นางพรเพชร  พุทธา
พนักงานวิทยุ
       
                 
           
  นายเฉลิมวงศ์  ต่อชีวี
ภารโรง 
นางสาวจารุวรรณ  คำพาผุย
ผู็ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางชมจันทร์  แม้นศิริ
นักการ
นายพุทธิพงษ์  อักษรเจริญ
ผช.นักวิชาการศึกษา
       
                             
             
    นายสวาท   บุตรชา
ภารโรง
นายสุดใจ  สารเงิน
พนักงานดับเพลิง
นายนิราช ลีคะ
พนักงานดับเพลิง 
       
                              
  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเฉลียงทอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่ากระบือ        
         
  นางสมถวิล  ศรีชัย
ครู คศ.1
นางกัญญาภัค ฮุมเปลือย
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริธัญญ์ เลิศคอนสาร
ครู คศ.1
นางวาสนา  ฤาแรง
ผู้ดูแลเด็ก
       

Nike Air Max